Hôm nay, Thứ năm 17-08-2017
 Danh mục đề tài dự án được phê duyệt UBND
 Loại:  Năm: 
Không tìm thấy dữ liệu
Danh sách đề tài duyệt dự kiến năm 2018
STTTên đề tàiDự kiến
mục tiêu
Dự kiến
nội dung
Dự kiến
sản phẩm
Dự kiến kinh phí
(triệu đồng)
Trang: 1
 Không tìm thấy dữ liệu
Danh sách dự án duyệt dự kiến năm 2018
STTTên dự ánMục tiêuXuất xứTính cấp thiếtSản phẩm &
chỉ tiêu
kinh tế-
kỹ thuật
Dự kiến kinh phí (triệu đồng)
Trang: 1